سه اصل مراقبت جلد دستها

 


۱. محافظت جلد دستها: جلد دستها نیاز به محافظت دارد و از سه عامل مهم آسیب به جلد دستها باید محافظت گردد که عبارتند از شعاع آفتاب، مواد کیمیایی و جروحات.

۱.  برای محافظت جلد از شعاع آفتاب همیشه ضد آفتاب استفاده کنید. برای محافظت جلد از مواد کیمیایی( اکثرا شوینده ها) از دستکش استفاده کنید. و جلد تانرا از جراحات محافظه کنید بریده شدن جلد با کارد یا ضربات که به دست وارد میگردد میتوانند سبب آسیب به جلد دستها گردیده و سبب لکه ها گردند. 
۲. نظافت جلد دستها را مراعات کنید عدم نظافت جلد دستها می تواند سبب میکروبی شدن دستها و انتقال امراض به سایر قسمت های بدن گردد. به یاد داشته باشید افراط در شستن هم سبب تخریش جلد میگردد. 
۳. رطوبت: جلد  میتواند طوری که قبلا ذکر شد توسط مواد کیمیایی آسیب ببینند و در بسیاری حالات سبب تخریش  جلد و خشکی و پوستک شدن آن گردند از جانب دیگر جلد دستها دارای کمترین تعداد و فعالیت غدوات چربیساز هستند که لازم است این نقیصه با استفاده از کریم مرطوب کننده چرب گردند. پس حد اقل روز دوبار و ترجیحا بعد از هر بار شستن دستهای تانرا با کریم مرطوب کننده چرب کنید. و در موسم خزان و زمستان نیاز با استفاده از کریم مرطوب کننده افزایش میآید. 

نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: