تداوی داغ جوانی دانه با فراکشنال میکرونیدلینگداغهای جوانی دانه که یک معضل بزرگ بعد از جوانی دانه میباشد سبب بد شکلی بسیاری از دوستان گردیده و از نظر روانی از موجودیت اینها رنج میبرند. 
میتود های مختلف برای تداوی جوانی دانه و داغ آن وجود دارد اما یکی از میتود های عالی و نوین تداوی داغ جوانی دانه استفاده از فراکشنال میکرونیدلینگ میباشد. درین میتود از دو میتود جوانسازی جلد( میکرونیدلینگ یا سوزن زدن جلد و امواج رادیویی Radio-frequency) استفاده میگردد. 
درین تداوی بسته از سوزنهای ۱۸ تا ۴۵ عددی باریک و کوتاه به داخل جلد نفوذ نموده و هنگام رسیدن به عمق مناسب سبب آزاد شدن امواج رادیویی میگردند داخل شدن سوزنها سبب ایجاد جروحات میکروسکوپی گردیده و التیام دوباره جلد را شروع میکند از جانب دیگر امواج رادیویی سبب بلند رفتن درجه حرارت الیاف کولاژن و کواگولیشن حرارتی انهدام گردیده سبب کوتاه شدن این رشته ها تحریک حجرات کولاژنساز یا فیبروبلاست و تولید الیاف کولاژن و بلاخره جوانسازی جلد و کاهش داغهای فرورفته یا چقوری های بخار میگردد. 
این تداوی چهار بار به فواصل یک تا دوماه صورت گرفته و بهترین تداوی برای جوانسازی جلد. و رفع داغهای جوانی دانه میباشد. 

نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: