کرونا یا کوید ۱۹ و ریزش مو


 ارتباط بین ریزش مو و مریضی کوید۱۹ 

متخصصین جلدی درین اواخر شاهد افزایش تعداد مریضان مصاب ریزش مو میباشند. یکی از عوامل مهم افزایش در تعداد بیماران مصاب ریزش مو پاندیمی کرونا یا همان covid 19 میباشد. 


اما چرا  مصابیت به ویروس کرونا سبب ریزش مو میگردد؟


ریزش مو روزانه تا ۱۰۰ عدد نارمل میباشد افزایش بیشتر مو ها بنام telogen effluvium یاد میگردد عوامل مهم آن عبارت است از تشویش و استرس، امراض تبدار، گرفتن بعضی دوا ها، امراض داخلی و کمبود آهن و سایر منرال ها و  ویتامین ها. 

در زمان پاندیمی دو عامل مهم سبب افزایش در ریزش مو گردیده است؛ اول استرس و ترس شدید ناشی از مصابیت کرونا و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن و دوم مصاب شدن به  مرض کوید ۱۹ یا  کرونا. 

کرونا بیماری تبدار و ضعیف کننده بوده و ریزش موی که از سبب آن بوجود می آید دو تا سه ماه بعد از مصابیت به کرونا شروع شده و سه ماه دوام میابد و بعد از سه ماه ریزش مو دوباره نارمل گردیده و یکسال وقت نیاز است که مو های رفته دوباره رشد کنند و حجم اولیه مو ها بدست آید. 

بناء اگر شما ریزش مو را بعد از سپری نمودن کرونا تجربه میکنید قابل تشویش نیست. تا سه ماه ریزش  موی شما توقف نموده و مو های رفته تا یکسال دوباره رشد نموده و حجم اولیه مو های تانرا دوباره میابید. 

اگر ریزش موی شما بیشتر از سه ماه دوام کرد باید با متخصص جلدی مشوره کنید چون ریزش موی شما شاید عاملی دیگر توام و یا مجزا با ریزش موی بعد از کرونا داشته باشد که باید عامل آن دریافت گردیده و تداوی گردد. 

شفاخانه جلدی امید کارا

 

آدرس: چهاراهی کارته مامورین مقابل پولی تخنیک کابل 


۰۷۶۶۰۰۵۳۵۶

نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: