عوارض جلدی گزش حشرات
گزش یا گزیدن حشرات میتواند مشکلات جلدی متعددی را که محدود به ساحه گزیده شده و یا مشکلات داخلی و عمومی را ببار بیاورد که درین بحث به مشکلات جلدی آن میپردازیم. 

حساسیت جلد 

حساسیت جلد به گزیدن حشرات یکی از شایعترین مشکلات جلدی گزش حشرات میباشد. این حساسیت از خارش ساحه گزیده شده در واقعا خفیف تا حساسیت های شدید پت یا یورتیکاریا تا حساسیت های شدید که سبب مرگ میگردد میتواند متفاوت باشد. 
بوجود آمدن بخار های سرخ رنگ خارش دار شایعترین شکل حساسیت جلدی در مقابل نیش حشرات خصوصا کیک و پشه بوده که بیشتر نزد اطفال بوجود می آید. 
پت و حساسیت های شدید در مقابل گزیدن زنبور در حالات کمی نزد بزرگسالان بوجود می آید. 

سالدانه

یک مشکل دیگر است با گزیدن پشه ایجاد میشود و سبب زخمی میگردد که به آهستگی و طی چند ماه بهبود میابد. 

مرض لایم

یکی از مشکلات جلدی دیگر است که در ناحیه گزیده شده بخار سرخ رنگ بوجود نیاید که به آهستگی بزرگی میشود. 

انتقال میکروبها 

اگرچه گزیدن حشرات میتواند سبب انتقال میکروبها و بوجود آمدن امراض سیستمیک مانند ملاریا، طاعون، تب راجعه و غیر گردد اما مشکلات جلدی آن مانند مردار دانه، دمل، آبسه و فولیکولیت نیز شایع می باشد که بر علاوه خارش داری درد شدید نیر میباشند. 

بوجود آمدن داغ

کردین حشرات همراه با خارش است و خارش سبب بوجود آمدن تخریش جلد میگردد که در صورت عدم مراقبت جلد میتواند سبب ایجاد داغ گردد. 

نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: