میتود های کاشت مو


 

متود های رایج کاشت مو .

 کاشت مو به صورت عمومی  به دو نوع  می باشد.
 ‏۱.  عملیه جراحی کاشت مو
 ‏۲. کاشت موی بدون عمل جراحی
 ‏    در کاشت مو بصورت جراحی ابتدا از ناحیه پشت سر یک قسمت از پوست سر برداشته شدن بعداً  ناحیه خیاط شده پاز های موی آن جدا گردیده و در بیشرو جایی که لازم است غرس می گردد . 
 ‏در میتود غیر جراحی کاشت موی موها از ناحیه عقب سر توسط سوزن های مخصوص میان خالی  یا پانچ ها برداشته شده و بعدا در قسمت پیش روی سر جای که نیاز به کشت است غرس می گردند.
 ‏   غرس مو  معمولاً به دو شکل صورت می گیرد:  در شکل اول ابتدا . ناحیه توسط تیغ یا بلید های مخصوص سوراخ گردیده و بعد از پیازهای مو بصورت منفرد داخل این سوراخ ها می گردند.  که میتود قدیمی بوده و معمولا سبب خونریزی بیشتر گردیده و مدت زمان  بیشتر را در بر می‌گیرد. 


طریقه دوم آن طوری است که بعد از دادن انستیزی موها  توسط اله ایمپلنتر که مشابه به قلم اند بدون اینکه توسط تیغ جراحی سوراخ گردد غرس می گردند.

 ‏   پیاز مو در قسمت نوک این اله جاگزین گردیده و با سوراخ نمودن جلد همزمان پیاز مو داخل جلد جایگزین گردیده و سر امپلنتر از جلد خارج میگردد. در این میتود خونریزی کمتر، نتایج بهتر  و همچنان مدت زمان آن کاشت کوتاهتر می باشد. 
 ‏   در شفاخانه جلدی امید کارا بیشتر از این میتود  برای کاشت مو استفاده می گردد. شما میتوانید در ویدیو ببینید! 

نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: