عوامل پیری جلد و وقایه از آنمتخصصین جلدی باین عقیده اند که استعمال روزانه کریمهای ضد آفتاب میتواند از پیری زود رس جلد محافظت کند.
عوامل مختلف  سبب پیری جلد میگردد یک تعداد این حالات غیر قابل اجتناب بوده و ما نمیتوانیم هیچ کاری با آن کنیم اما یک تعداد حالات را میتوان کنترول نموده و از پیری زودرس جلد در امان ماند.
چیزی را که ما نمیتوانیم تغیر بدهیم بیشتر مربوط به ژن های شخص است که سبب پیری میگردد و اصطلاح طبی آن intrinsic  aging میباشد. و کوتاه شدت تلومیر ها رول زیادی درین نوع پیری داشته و پیری داخلی با نازک شدن جلد ایجاد خطوط جلدی و خشک شدن جلد مشخص میگردد.
اما خوشبختانه ما میتوانیم بالای نوع دوم پیری جلد تاثیر گذار باشیم. محیط و اعمال روزانه ما میتواند در تسریع و یا تعویق انداختن پیری زودرس جلد تاثیر گذار باشد که این شکل پیری جلد بنام  پیری خارجی یا ( Externsic Aging)  یاد می گردد.

با عمل نمودن نکات وقایوی  ذیل ما میتوانیم ازین شکل پیری زود رس جلد در امان باشیم اما این حالات کدام ها

نه راه جلوگیری از پیری زودرس جلد:

شعاع التراویولیت آفتاب رول عمده در پیری زود رس جلد دارد در پهلوی آن عوامل مختلف  دیگرست که میتواند از پیری زود رس جلد وقایه کند و متخصصین جلدی بیماران عملی نمودن نکات آتی تشویق میکنند تا بتوانند از پیری زود رس جلد در امان باشند.

 

محافظت جلد از شعاع آفتاب درحالیکه معروض به شعاع آفتاب در ساحل هستید یا در هنگام وظیفه : 

کوشش کنید از ضد آفتاب وسیع الطیف با فکتور محافظت ۳۰ و یا بیشتر از آن همه روزه استفاده کنید، از لباس مناسب ، کلاه چتری … استفاده کنید و کوشش کنید تا بیشتر وقت تانرا در سایه سپری کنید. ضد آفتاب نه تنها به صورت بلک  به تمام قسمت های جلد که با لباس ستر نشده است باید استعمال گردد و به مقدار کافی استعمال گردد.

 

۲سگرت را ترک کنید .

سگرت عامل مهم در پیری زود رس جلد بوده سبب چملکی های 

جلدی زایل شدن شفافیت جلد پف کردی جلد میگردد.

 

 

۳.از افاده های وجهی متواتر حذر کنید.

وقتی شما افاده های وجهی را انجام میدهید سبب تقلص عضلات جلدی گردیده و سبب چملکی های اطراف چشم  و پیشانی میگردد این خطوط  ابتدا موقتی بوده و صرف در هنگام افاده های وجهی بمیان میاید اما اگر سالها دوام یابد سبب خطوط دایمی و عمیق میگردد.اگر مشکل دید دارید از عینک استفاده کنید تا در هنگام مطالعه دقت زیاد به نمایید که این خود نیت اند سبب چملکی های اطراف چشم گردد.

 

 

۴غذای سالم و متوازن صرف نمایید.

تحقیقات نشان داده صرف میوه های تازه و سبزیجات میتواند از صدمات جلدی که سبب پیری زودرس جلد میگردد وقایه نماید. همچنان تحقیقاتی نشان داده رژیم غذایی که حاوی مقادیر زیاد قندهای صنعتی و  بوره باشد میتواند به جلد آسیب وارد نموده و پروسه پیری جلد را تسریع کند.

 

 

۵الکول ننوشید. 

الکول میتواند به جلد شما آسیب وارد کند ،جلد خشک میشود و آب خود را ازدست میدهد و با گذشت زمان به جلد آسیب وارد نموده و سبب میگردد تا شما پیرتر از سن حقیقی تان معلوم شوید.

 

 

۶اکثریت روزهای هفته ورزش کنید. 

یک تعداد تحقیقات در یافت نموده اند که ورزش نمودن به خد متوسط سبب بهبود جریان خون و سیستم معافیتی  بدن گردیده و در کاهش اضطراب رول دارد که اینها به نوبه خود به شما ظاهر جوانتر میدهند.

 

۷جلد تانرا به ملایمت پاک کنید. 

استفاده از سکرب ها لیف و کیسه میتواند سبب تخریش جلد تان گردیده و تخریش جلد میتواند سبب پیری زودرس گردد جلد تانرا با شوینده های ملایم و آب بشویید تا آلودگی هوای رسوب شده به جلد تان، میکاپ و چربی جلد تانرا پاک کند.

 

۸همه روزه از کریم مرطوب کننده استفاده کنید.

کریم مرطوب کننده به جلد شما ظاهر جوانتر میدهد اینها از تبخیر آب جلو گیری میکنند و جلد تانرا نرم و لطیف میسازند.

 

۹از کریمها و سایر لوازم بهداشتی جلد که سبب خارش و سوزش جلد تان میگردد اجتناب کنید

کوشش کنید تا با مشوره با متخصص جلدی کریمها و سایر لوازم بهداشتی تانرا انتخاب کنید. سوزش و خارش جلد نشاندهنده تخریش جلد بوده و تخریش جلد میتواند سبب پیری زود رس جلد گردد.

یاداشت:

بعضی از دواهای که متخصص جلدی توصیه میکند در شروع و یا در اثر استفاده مقدار بیشتر از حد توصیه شده شاید سبب احساس خارش و یا سوزش خفیف جلد گردد که قابل تشویش نبوده اما بهتر است که داکتر معالج تانرا درمیان گذارید و یا دوا ی تانرا به مدت دو الی سه روز قطع کرده و دوباره شروع نموده ولی به مقدار کمتر مصرف نمایید.

 

هرگز ناوقت نیست:

شما اگر در هر سنی که قرار دارید و مصاب پیری زودرس جلد هستید میتوانید از نکات فوق مستفید شوید محافظت جلد از شعاع آفتاب سبب میشود جلد تا حدی دوباره ترمیم گردد و یا حد اقل از آسیب های بعدی آفتاب جلوگیری بعمل آید همچنان اگر شما سگرت را ترک کنید تغیرات مثبتی  را در جلد تان احساس خواهید نمود.

اگر شما از تغیرات پیری جلد تان پریشانید با متخصص جلدی مشوره کنید تداوی های جدید و ساده میتوانند سبب کاهش و یا ازبین رفتن چملکی جلد، شادابیت جلد و سایر تغیرات پیری جلد گردیده و به شما جلد جوانتر بدهد.

 

 


نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: