لیزر درمانیلیزر یک نوع نورتقویه شده شده و پرانرژی است(light amplification by emission of radiation) که به طول موجهای خاصی توسط ماشین های خاصی تولید میگردد طوری که این نور توسط ساختمنهای خاصی در جلد جذب گردیده و سبب تغیرات کیمیاوی و حرارتی در انساج خاص گردیده وبالاخره سبب تخریب آنها میگرددکه دراین جریان آ؟سیب به انساج مجاور ناچیز بوده و یا اصلآ موجود نمیباشد.

کاربرد لیزر طبابت پیشینه ۴۰ ساله دارد که در آن زمانها ازارگون و co2   لیزر استفاده بعمل میایمدولی فعلآ و دستگاههای جدیدتر که مؤثریت آن بیشتر و عوارض جانبی آن کمتر میباشد بمیان آمده است که جایگاه ویژه و وسیعی در درمان بیماری‌ها، پیدا کرده است.
از آنجایی که در لیزر یک طول موج خاص استتفاده بعمل مییاید، فقط باعث داغ شدن و تخریب ساختمان‌های خاصی می‌شود. در حالی که افزایش حرارت در ساختمان‌های مجاور که حساس نیستند زیاد قابل توجه نیست. لذا با انتخاب لیزر مناسب و با دانستن ویژگی‌های نسجی می‌توان ضایعه مورد نظر را تخریب کرد در حالی که کمترین صدمه ممکن به ساختمان‌های مجاور آن وارد شود.
● کاربرد لیزر در امراض جلدی و زیبایی

لیزر در طبف وسیع امراض جلدی و زیبایی قابل استفاده بوده که طور ذیل ارایه میگردد:
اندفاعات برجسته جلدی
۱. خالهای خدایی

۳زخهای جلدی

زخهای جلدی

۳. سرخی روی و روزاسیا 
۴. تداوی موهای اضافی صورت و بدن 
۵. جوانسازی جلد 


 مزایای لیزر
۶. تداوی داغ و یا سکار سالدانه                   
۱.    بدون درد و خون ریزی انجام میشود
۲.    در اکثر موارد ضرورت به بیحسی ندارد
۳.    اختلاطات تداوی اندک میباشد
۴.    دراکثر موارد سبب مداخله در کار و وظیفه نمیگردد بعد از تداوی مریض میتوانند به وظیفه خویشا دامه دهد.


نظرات

مطالب بیشتر بخوانید: