نمایش پست‌هایی با برچسب بیخ کته

پست‌ها

 دمل یا دانه دنبل که بنام دولت دانه هم یاد میشود عبارت از یک ابسی حاد و دردناک پیاز موی و اطراف مجاور آن است که بشکل دانه  مدور، سخت بوجود آمده و عامل آن   ستفیلوکوکسی است که بالاخره درمرکز تقرح و تقیح می کند و چرک آن خارج میگردد. واصطلاح Carbuncle به اضافه تر از مصابیت یک پیاز مو اتلاق می شود در بعضی واقعات قبل از تقیح خودبخود خوب می شود وآنرا Blind boil می گویند دراکثر واقعات پخته شده ودرمرکز نکروز میکند بعداً تقیح کرده و چرک آن خارج می شود نواحی منتخبه زیر بغل، گردن وتنه می باشد. اسباب  به اثر فشاریکه در تخریش کردن ویا خاریدن درجلد بوجود می آید ویا نقیصۀ معافیتی نزد مریض موجود باشد وکسانیکه سبوریا دارند، یا الکهولیک هستند، یا سؤ تغذی داشته و کمخون می باشد دیده می شود واز اثر تلیقح بنفسهی بوجود می آید. بیخ کته شفاخانه یی  در دهۀ اخیر اپیدیمی های مرض درشفاخانه ها دیده شده که اکثراً مقاوم بوده واز نوع Phage type 80-81 می باشد. هستوپتالوژی  لوحۀ پتولوژی شامل ابسی های عمیق که با ارتشاح لمفوسیت وپولی مورفونکلیر توام است. این تغیرات در فولیکول موهای مصاب شده دیده می شود. تداوی: در اکثر حال